KONCERNENS UTVECKLING

 

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden minskade med 4 procent till 2 805 MSEK (2 934). Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 4 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 1 procent, motsvarande 46 MSEK.

Resultatutveckling
EBITA uppgick för perioden till 306 MSEK (341), vilket innebär en minskning med 10 procent. Rörelseresultatet minskade under perioden med 17 procent till 243 MSEK (292) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (10,0). Finansnettot uppgick till -10 MSEK (-6) och resultat efter finansiella poster minskade med 19 procent till 233 MSEK (286).

Resultat efter skatt för perioden minskade med 19 procent till 184 MSEK (226) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 2,65 SEK (3,35). 

För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultatet per aktie före utspädning till 12,15 SEK (10,85).

 

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.