AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 jun 2020 31 mar 2020 30 jun 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 112 1 161 980 910 701
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 217 203 185 175 137
EBITA 1 329 1 364 1 165 1 085 838
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 228 215 51 52 43
EBITDA 1 557 1 579 1 216 1 137 881
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK)
Koncernen, MSEK 30 jun 2020 31 mar 2020 30 jun 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
EBITA (rullande 12 månader) 1 329 1 364 1 165 1 085 838
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 643 1 594 1 400 1 304 1 037
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 843 1 854 1 644 1 542 1 231
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 038 1 033 885 817 677
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 448 2 415 2 159 2 029 1 591
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 54% 56% 54% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 12 månader
Koncernen 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2020 31 mar 2020
Förvärvad tillväxt (MSEK, %) 130 (4%) 255 (11%) 649 (6%) 774 (8%)
Organisk tillväxt (MSEK, %) -212 (-7%) 283 (12%) 270 (3%) 765 (8%)
Avyttringar (MSEK, %) -1 (0%) -36 (-2%) -24 (0%) -59 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK, %) -46 (-1%) 37 (1%) 24 (0%) 107 (1%)
Total tillväxt (MSEK, %) -129 (-4%) 539 (22%) 919 (9%) 1 587 (16%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2020 31 mar 2020 30 jun 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 052 1 105 947 865 665
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 60 57 44 41 31
Total 1 112 1 162 991 906 696
Räntetäckningsgrad, ggr 18,7 20,5 22,6 22,1 22,7
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 jun 2020 31 mar 2020 30 jun 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 183 2 585 2 595 1 960 1 405
Pensioner, MSEK (-) -328 -332 -313 -260 -229
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 855 2 253 2 282 1 700 1 176
Eget kapital, MSEK 3 150 3 076 2 782 2 520 2 131
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 30 jun 2020 31 mar 2020 30 jun 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster 1 052 1 105 947 865 665
Finansiella kostnader (+) 82 79 56 62 71
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 134 1 184 1 003 927 736
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 8 380 7 926 6 800 6 324 4 996
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -1 995 -1 947 -1 695 -1 604 -1 319
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -383 -379 -388 -378 -335
Sysselsatt kapital 6 002 5 600 4 717 4 342 3 342
Avkastning på sysselsatt kapital, % 19% 21% 21% 21% 22%
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16.