DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2020

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen minskade med 4 procent och uppgick till 2 805 MSEK (2 934).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 10 procent och uppgick till 306 MSEK (341) motsvarande en EBITA-marginal om 10,9 procent (11,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 17 procent och uppgick till 243 MSEK (292) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (10,0).
 • Resultat efter skatt minskade med 19 procent och uppgick till 184 MSEK (226) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,65 SEK (3,35). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 12,15 SEK (10,85).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (54)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (31) och soliditeten uppgick till 34 procent (35).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 324 MSEK (253). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 17,70 SEK (10,30).
 • Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört tre förvärv, med en total årsomsättning om cirka 465 MSEK.
 • Covid-19 beräknas ha påverkat nettoomsättningen negativt med cirka 7 procent.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK (5,00) per aktie.
 • Styrelsen föreslår att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp på fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1).
Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 805 2 934 -4% 11 606 11 735
EBITA 306 341 -10% 1 329 1 364
EBITA-marginal % 10,9 11,6 11,5 11,6
Resultat efter finansiella poster 233 286 -19% 1 052 1 105
Periodens resultat 184 226 -19% 831 873
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,65 3,35 -21% 12,15 12,85
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,65 3,35 -21% 12,10 12,80
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 17,70 16,65
Avkastning eget kapital, % 29 31 29 32
Soliditet, % 34 35 34 36
Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.