VD-KOMMENTAR


FÖRSTA KVARTALET – GOD KOSTNADSKONTROLL GAV EN STABIL MARGINAL TROTS TUFFA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Verksamhetsårets första kvartal präglades starkt av effekterna från den världsomspännande covid-19-pandemin. Eftersom kvartalet dessutom hade mycket starka jämförelsetal så hade vi relativt försiktiga förväntningar, men utfallet blev något bättre än vi befarade i inledningen av kvartalet. Omsättningen sjönk med 4 procent, varav den organiska minskningen var 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Våra bolag har återigen visat prov på sin förmåga att agera snabbt och effektivt och vidtagit åtgärder för att anpassa kostnaderna efter en lägre affärsvolym. En kombination av långsiktiga besparingsåtgärder och effekter från kortsiktiga kostnadsreduceringar i form av korttidspermitteringar och minskade resekostnader resulterade i en EBITA-marginal på 10,9 procent, en minskning med endast 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Ser man till utvecklingen under kvartalet så var april svagast, en viss förbättring i maj och en tydlig stabilisering under juni månad som en effekt av att fler kunder startat sin produktion igen.

Affärsläget var inte entydigt utan varierade mellan både geografier och segment. Vad gäller kundsegment var den negativa påverkan av pandemin tydligast avseende efterfrågan på insatskomponenter till mekanisk industri samt specialfordon, där många kunder stängde ner sin produktion under kvartalet. Även om flera kunder i segmentet börjat öppna upp tillverkning igen i slutet av kvartalet så är det med en lägre produktionstakt och med fortsatt svag efterfrågan. Inom andra segment upplevde vi snarare en ökad efterfrågan, särskilt inom medicinteknik, men även inom elektronik, vindkraft, försvar och infrastrukturprodukter till stam- och regionnät. Det marina segmentet befann sig redan i starten av pandemin i ett avvaktande läge och efterfrågan på nya skrubberinstallationer minskade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år då efterfrågan var som starkast. Vår bedömning är fortfarande att den långsiktiga underliggande efterfrågan på skrubberinstallationer finns kvar, men stor osäkerhet råder kring när och i vilken omfattning efterfrågan tar fart igen. Efterfrågan inom skogsindustrin, framför allt sågverk, var mycket god under kvartalet.

Till glädjeämnena hör också att vi i mycket hög utsträckning lyckats hantera våra leverantörskedjor under kvartalet, vilket i sin tur gjort att vi kunnat bibehålla en god leveransprecision till våra kunder.

När det gäller vår geografiska närvaro så såg vi bäst affärsläge i Danmark, medan affärsläget i övriga nordiska länder var svagt. Vi hade en genomgående svag utveckling i Schweiz, Benelux, Storbritannien och USA som påverkats mycket av omfattande lock-downs.

Vi lyckas behålla ett R/RK på 54 procent trots ett minskat rörelseresultat tack vare en bättre utveckling av rörelsekapitalet. Likviditeten är god och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 324 MSEK vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Vi har än så länge inte påverkats av några problem med kundförluster och lägger stort fokus på att jobba aktivt med vårt rörelsekapital för att fortsatt generera ett bra kassaflöde.

FÖRVÄRV

Under inledningen av räkenskapsåret har vi genomfört tre förvärv vilka tillför en årsomsättning om cirka 465 MSEK. Vi har som alltid ett stort antal förvärvsprocesser igång i olika faser. På grund av osäkerheten till följd av pandemin har vi valt att inte slutföra fler förvärv under kvartalet, men vi ser goda möjligheter att fortsätta vår framgångsrika förvärvsresa under kommande kvartal.

 

 

UTBLICK – FORTSATT TUFFT MEN GOD FART FRAMÅT

Det är oerhört svårt att sia om pandemins framtida förlopp och dess långsiktiga effekter på våra marknader. Vi arbetar med olika scenarier och reviderar våra konsekvensanalyser löpande. Som jag tidigare nämnt så vidtar våra enheter löpande åtgärder för att hantera situationen och balansgången mellan kostnadsbesparingar och långsiktig lönsam tillväxt är en fråga vi diskuterar dagligen. Jag tror att vi måste ställa in oss på att det kommer att ta tid att återgå till normala nivåer, åtminstone inom vissa för oss viktiga kundsegment såsom specialfordon. Vår bästa bedömning i nuläget är att vi kommer att få en större negativ volympåverkan i det andra kvartalet mot jämförande period än i det första, givet den orderingång vi har haft och de sommarmånader som ligger framför oss med nedstängningar i större omfattning än normalt, hos både kunder och leverantörer.

Vår syn på framtiden är trots all osäkerhet i grunden positiv. Vårt fokus på att växa inom nischmarknader ger oss möjligheter inom en rad intressanta segment, även i den djupa ekonomiska svacka som världen just nu befinner sig i. Pandemin kommer sannolikt att påskynda flera redan pågående megatrender där vi har goda positioner som till exempel miljöförbättrande teknik, elektrifiering och infrastruktur. Vi har stor tilltro till vår egen kapacitet och våra strategier, och fortsätter långsiktigt att sikta mot våra ambitiösa mål.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef