ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION


Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 29 procent (31) och avkastning på sysselsatt kapital till 19 procent (21). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 54 procent (54).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34 procent (35). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 44,00 SEK (40,60). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 2 855 MSEK (2 282) exklusive pensionsskuld om 328 MSEK (313). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,9 (0,8).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 949 MSEK (1 000) per 30 juni 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 324 MSEK (253). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 730 MSEK (249). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 16 MSEK (33) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 1 MSEK (2). Återköp av köpoptioner uppgick till 0 MSEK (12) och lösen av köpoptioner uppgick till 17 MSEK (18).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 3 022, vilket kan jämföras med 2 981 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 92. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 959.

 

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7% 33,2%
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3% 66,8%
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -942 918 1,4% 1,0%
Totalt antal aktier efter återköp 67 255 578


Addtech har tre utestående köpoptionsprogram om totalt 900 000 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2023 300 000 300 000 0,4% 321,80 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 300 000 0,4% 232,90 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 300 000 300 000 0,4% 178,50 14 sep 2020 - 4 jun 2021
Totalt 900 000 900 000Förvärv och avyttring
Den 1 april förvärvades Elkome Group Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Elkome utvecklar, integrerar och levererar lösningar för applikationer inom industriell IoT främst riktade mot industriell produktion, smarta lösningar för hållbara städer samt infrastruktur. Lösningarna omfattar kundanpassade datorsystem, infokiosker, testsystem, software, sensorer och industriell kommunikation. Bolaget omsätter cirka 8 MEUR och har 38 anställda.

Den 2 april förvärvades Peter Andersson AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Andersson System levererar såväl handelsprodukter som egenutvecklade produkter inom eltillbehör för kontors- och köksmiljö till den svenska och norska marknaden. Produkterna säljs via återförsäljare inom handeln för kontorsmöbler, kontorsinredning, AV-utrustning, datatillbehör och köksinredning. Bolaget omsätter cirka 30 MSEK och har nio anställda.

Den 8 april förvärvades Valutec Group AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. Valutec är en av världens ledande tillverkare av virkestorkar till skogsindustrin. Bolaget omsätter cirka 350 MSEK och har 45 anställda.


De från och med räkenskapsåret 2019/2020 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

 

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S, Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
Profelec Oy, Finland Juli, 2019 6 2 Energy
BKC Products Ltd., Storbritannien Augusti, 2019 12 5 Industrial Process
Promector Oy, Finland Augusti, 2019 24 20 Automation
Wireco-NB Oy, Finland Februari, 2020 23 6 Energy
Caligo Industria Oy, Finland Februari, 2020 70 9 Industrial Process
DMC Digital Motor Control GmbH, Tyskland Mars, 2020 30 10 Power Solutions
Q-tronic B.V, Nederländerna Mars, 2020 45 10 Power Solutions
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.

Förvärv tillträdda under perioden har påverkat koncernens nettoomsättning med 87 MSEK, rörelseresultat med 0 MSEK och periodens resultat efter skatt med -2 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 99 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 169 MSEK.

 

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 3 MSEK (2) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har påverkat perioden med 0 MSEK (12). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

MSEK Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 22 504 526
Övriga anläggningstillgångar 23 - 23
Varulager 46 - 46
Övriga omsättningstillgångar 159 - 159
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -2 -107 -109
Övriga skulder -90 - -90
Förvärvade nettotillgångar 158 397 555
Goodwill 1) 497
Innehav utan bestämmande inflytande -130
Köpeskilling 2) 922
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -107
Avgår ej utbetald köpeskilling -99
Påverkan på koncernens likvida medel 716
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

I förvärvet av Valutec Group AB finns ett åtagande att förvärva återstående 14 procent av bolaget. Detta åtagande är värderat till 98 MSEK och redovisas som en långfristig räntebärande skuld.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 18 MSEK (15) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 MSEK (-3). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 346 MSEK (+94).