UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE


AUTOMATION
Automations nettoomsättning minskade med 1 procent till 583 MSEK (591) och EBITA minskade med 17 procent till 50 MSEK (60).

Marknad
Affärsområdet Automation påverkades något negativt av covid-19. Den största negativa påverkan var avseende efterfrågan från nordisk verkstadsindustri, särskilt i de enheter som är exponerade mot små och medelstora kunder. Enheterna utanför Norden upplevde stora utmaningar vad gällde restriktioner och nedstängningar. Positiv utveckling hade enheterna exponerade mot medicinteknik, försvarsindustri samt data- och telekom.

COMPONENTS
Components nettoomsättning minskade med 2 procent till 496 MSEK (504) och EBITA minskade med 6 procent till 50 MSEK (54).

Marknad
Affärsområdet Components påverkades måttligt negativt av covid-19 totalt sett. Störst negativ påverkan upplevde enheterna inom specialfordon och verkstadsindustrin. Positiv utveckling hade enheterna exponerade mot medicinteknik och elektronik, genom försäljning av komponenter och lösningar som hade ökad efterfrågan på grund av pandemin. Geografiskt hade Finland det bästa marknadsläget och Sverige de största utmaningarna. Danmark och Norge upplevde trots allt ett stabilt affärsläge inom de marknadssegment där bolagen är verksamma.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade med 10 procent till 683 MSEK (619) och EBITA ökade med 21 procent till 81 MSEK (67).

Marknad
Affärsområdet Energy hade mycket positivt affärsläge under första kvartalet och påverkades marginellt av covid-19. Försäljningen av infrastrukturprodukter till stam- och regionnät samt vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget var stabilt hela kvartalet. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution samt bygg och installation kände av tydliga effekter av pandemin genom en minskad efterfrågan.

INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning minskade med 17 procent till 669 MSEK (807) och EBITA minskade med 29 procent till 73 MSEK (103).

Marknad
Affärsområdet Industrial Process påverkades kraftigt negativt av effekter från covid-19. Marknadsläget för bolagen inom skogsindustrin var mycket positivt men i övrigt minskade efterfrågan inom flertalet marknadssegment, framförallt inom specialfordon, verkstadsindustrin samt inom det marina segmentet. Efterfrågan på lösningar till skrubberinstallationer var fortsatt låg beroende på osäkerheten runt oljepriset samt rådande pandemi och försäljningen minskade med cirka 50 procent jämfört med samma period föregående år.

POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning minskade med 9 procent till 381 MSEK (417) och EBITA minskade med 23 procent till 50 MSEK (65).

Marknad
Affärsområdet Power Solutions påverkades kraftigt negativt av effekter från covid-19. Det var framförallt den kraftigt vikande marknaden för specialfordon som påverkade affärsområdet som helhet, med en försäljningsminskning om cirka 25 procent hänförligt till rådande situation. Marknadsläget var i övrigt fortsatt positivt för kundanpassade batterilösningar och för bolagen verksamma inom strömförsörjning samt vindkraft. Affärsläget inom data och telekom utvecklades positivt under kvartalet.