KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 2 805 2 934 11 606 11 735
Kostnad för sålda varor -1 959 -2 029 -8 018 -8 088
Bruttoresultat 846 905 3 588 3 647
Försäljningskostnader -447 -459 -1 857 -1 869
Administrationskostnader -150 -171 -686 -707
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -6 17 67 90
Rörelseresultat 243 292 1 112 1 161
- i % av nettoomsättning 8,7 10,0 9,6 9,9
Finansiella intäkter och kostnader -10 -6 -60 -56
Resultat efter finansiella poster 233 286 1 052 1 105
- i % av nettoomsättning 8,3 9,7 9,1 9,4
Skatt -49 -60 -221 -232
Periodens resultat 184 226 831 873
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 179 224 817 862
Innehav utan bestämmande inflytande 5 2 14 11
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 2,65 3,35 12,15 12,85
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 2,65 3,35 12,10 12,80
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 197 67 112 67 145 67 123
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 256 67 205 67 256 67 149

KONCERNENS TOTALRESULTAT

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2020 31 mar 2020
Periodens resultat 184 226 831 873
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar -1 1 -1 1
Periodens omräkningsdifferenser -158 26 -125 59
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen - - -9 -9
Övrigt totalresultat -159 27 -135 51
Periodens totalresultat 25 253 696 924
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 23 250 683 910
Innehav utan bestämmande inflytande 2 3 13 14

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2020 30 jun 2019 31 mar 2020
Goodwill 2 442 1 896 1 997
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 673 1 272 1 243
Materiella anläggningstillgångar 900 816 936
Finansiella anläggningstillgångar 61 57 64
Summa anläggningstillgångar 5 076 4 041 4 240
Varulager 1 765 1 580 1 642
Kortfristiga fordringar 2 020 2 058 2 261
Likvida medel 453 233 363
Summa omsättningstillgångar 4 238 3 871 4 266
Summa tillgångar 9 314 7 912 8 506
Eget kapital 3 150 2 782 3 076
Räntebärande avsättningar 328 313 332
Icke räntebärande avsättningar 371 361 284
Räntebärande långfristiga skulder 1 972 1 170 2 154
Icke räntebärande långfristiga skulder 4 3 2
Summa långfristiga skulder 2 675 1 847 2 772
Icke räntebärande avsättningar 52 47 46
Räntebärande kortfristiga skulder 1 336 1 345 462
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2 101 1 891 2 150
Summa kortfristiga skulder 3 489 3 283 2 658
Summa eget kapital och skulder 9 314 7 912 8 506

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2020 30 jun 2019 31 mar 2020
Ingående balans 3 076 2 520 2 520
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 17 6 16
Återköp av egna aktier - - -42
Utdelning, ordinarie - - -336
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande - 0 -10
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 130 3 4
Optionsskuld, förvärv -98 - -
Periodens totalresultat 25 253 924
Utgående balans 3 150 2 782 3 076

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2020 31 mar 2020
Resultat efter finansiella poster 233 286 1 052 1 105
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 129 74 409 354
Betald inkomstskatt -60 -45 -288 -273
Förändringar i rörelsekapital 22 -62 15 -69
Kassaflöde från den löpande verksamheten 324 253 1 188 1 117
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -15 -31 -86 -102
Företagsförvärv och avyttringar -730 -249 -911 -430
Kassaflöde från investeringsverksamheten -745 -280 -997 -532
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -336 -336
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 17 6 -15 -26
Övrig finansieringsverksamhet 513 -40 408 -145
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 530 -34 57 -507
Periodens kassaflöde 109 -61 248 78
Likvida medel vid periodens ingång 363 295 233 295
Valutakursdifferens i likvida medel -19 -1 -28 -10
Likvida medel vid periodens slut 453 233 453 363

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 jun 2020 31 mar 2020
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 2 2 - 6 6 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 7 7 - 5 5 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 9 9 - 11 11 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 1 1 - 1 1 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 - 4 4 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 233 - 233 151 - 151
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 238 5 233 156 5 151

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 jun 2020 31 mar 2020
Ingående balans 151 198
Årets förvärv 99 63
Återförda via resultaträkningen 0 -52
Utbetalda köpeskillingar -14 -65
Räntekostnader 3 3
Valutakursdifferenser -6 4
Utgående balans 233 151

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 jun 2020 31 mar 2020 30 jun 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Nettoomsättning, MSEK 11 606 11 735 10 687 10 148 8 022
EBITDA, MSEK 1 557 1 579 1 216 1 137 881
EBITA, MSEK 1 329 1 364 1 165 1 085 838
EBITA-Marginal, % 11,5 11,6 10,9 10,7 10,5
Rörelseresultat, MSEK 1 112 1 161 980 910 701
Rörelsemarginal, % 9,6 9,9 9,2 9,0 8,7
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 052 1 105 947 865 665
Periodens resultat, MSEK 831 873 737 672 526
Rörelsekapital 2 448 2 415 2 159 2 029 1 591
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 54 56 54 53 53
Avkastning eget kapital, % 29 32 31 29 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 19 21 21 21 22
Soliditet, % 34 36 35 36 39
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 183 2 585 2 595 1 960 1 405
Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,0 1,6 2,1 1,7 1,6
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 2 855 2 253 2 282 1 700 1 176
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6
Räntetäckningsgrad, ggr 18,7 20,5 22,6 22,1 22,7
Medelantal anställda 2 959 2 913 2 697 2 590 2 283
Antal anställda vid periodens slut 3 022 2 981 2 896 2 759 2 358
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16.

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 jun 2020 31 mar 2020 30 jun 2019 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat per aktie före utspädning, SEK 12,15 12,85 10,85 9,85 7,70
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 12,10 12,80 10,80 9,80 7,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 17,70 16,65 10,30 7,80 8,05
Eget kapital per aktie 44,00 44,95 40,60 36,80 31,10
Aktiekurs vid periodens slut 374,40 244,50 282,00 193,00 168,00
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 145 67 123 67 061 67 047 66 950
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 67 303 67 300 67 157 67 189 67 178
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 256 67 149 67 205 67 057 66 992
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 18-20.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.