MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2020 30 jun 2019 30 jun 2020 31 mar 2020
Nettoomsättning 18 15 74 71
Administrationskostnader -16 -24 -100 -108
Rörelseresultat 2 -9 -26 -37
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 2 6 -8 -4
Resultat efter finansiella poster 4 -3 -34 -41
Bokslutsdispositioner - - 310 310
Resultat före skatt 4 -3 276 269
Skatt -1 0 -61 -60
Periodens resultat 3 -3 215 209
Periodens totalresultat 3 -3 215 209

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 30 jun 2020 30 jun 2019 31 mar 2020
Immateriella anläggningstillgångar 1 - 1
Materiella anläggningstillgångar 0 1 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 679 2 902 2 808
Summa anläggningstillgångar 3 680 2 903 2 809
Kortfristiga fordringar 466 639 563
Kassa och bank 3 - -
Summa omsättningstillgångar 469 639 563
Summa tillgångar 4 149 3 542 3 372
Eget kapital 526 663 506
Obeskattade reserver 131 447 131
Avsättningar 15 16 15
Långfristiga skulder 1 462 813 1 727
Kortfristiga skulder 2 015 1 603 993
Summa eget kapital och skulder 4 149 3 542 3 372

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.