ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Nya och ändrade standarder för räkenskapsåret 2020/2021
Nya eller ändrade IFRS förväntas inte få några väsentliga effekter för Addtechkoncernen. 

Statliga stöd
De statliga stöd som erhållits eller kommer att erhållas till följd av covid-19 pandemin redovisas mot resultatet när det är rimligt säkert att villkor för att erhålla stödet uppfyllts eller kommer att uppfyllas.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 18-21.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

Covid-19-pandemin som bröt ut under början av 2020 påverkar hela världs­marknaden och därmed också Addtech. Addtech fortsätter att följa relevanta myndigheters rekommendationer och vidtar relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder för att skydda personal och minska smittspridningen i samhället. Utmaningar finns inom försörjningskedjan och osäkerhe­ter föreligger runt våra kunders möjligheter att hålla sina verksamheter igång med full kapacitet. Addtech förbereder och vidtar åtgärder löpande för att kunna agera snabbt och möta en minskad försäljning. Samtliga bolag i koncernen har förberett handlingsplaner och kostnadsbesparingspro­gram redo att exekveras för att skydda resultat, likviditet och kassaflöde.

Addtech har fyra rörelsedrivande dotterbolag i Storbritannien samt ett fåtal dotterbolag i andra länder som handlar med Storbritannien. Eventuella följdeffekter av Brexit är fortfarande inte klarlagda, men samtliga dessa bolag håller sig väl uppdaterade kring utvecklingen. Addtechkoncernens totala exponering mot negativa effekter av Brexit bedöms som marginell.

I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 41-43) i årsredovisningen 2019/2020.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Effekter av covid-19 pandemin
Efter Covid-19 pandemins utbrott har Riksdagen fattat beslut om ett flertal statliga stödpaket i Sverige. Stödpaket har även beslutats i andra länder där Addtechkoncernen har dotterföretag. Addtech har analyserat förutsättningarna för dessa stöd och sökt personalrelaterade stöd där kriterierna bedöms vara uppfyllda. 

Vid utgången av räkenskapsårets första kvartal hade cirka 120 av koncernens totalt cirka 3 000 medarbetare varslats om uppsägning och ytterligare cirka 800 medarbetare berörs av korttidspermitteringar. Totalt i koncernen har EBITA påverkats positivt med cirka 25 MSEK till följd av statliga stöd eller effekter från andra statliga åtgärdsprogram.

Omsättningen under första kvartalet 2020/2021 beräknas ha påverkats negativt med cirka 7 procent jämfört mot omsättningen föregående år på grund av rådande pandemi. Inga väsentliga nedskrivningar har skett på grund av rådande pandemi.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Årsstämma 2020
Årsstämma i Addtech AB kommer att hållas fredagen den 28 augusti 2020, klockan 14.00 på IVA i Stockholm, Grev Turegatan 16.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Addtech beslutat att ingen dryck eller förtäring kommer att serveras, att sedvanliga anföranden kommer att minimeras samt att vissa begränsningar kommer att införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Antalet närvarande styrelseledamöter, revisorer, valberedningsledamöter, anställda och funktionärer vid stämman kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Addtech uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning eller att utöva sin rösträtt via fullmakt till en person som aktieägaren vet kommer att närvara på årsstämman. Addtech följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras under andra halvan av juli 2020 och kommer också att vara tillgänglig på www.addtech.se.

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK (5,00) per aktie, vilket motsvarar en utdelning om cirka 269 MSEK (336). Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Vid förslag till utdelning beaktas koncernens eget kapital, långsiktiga finansierings- och investeringsbehov, tillväxtplaner och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse. Med detta i beaktande och med hänsyn till det rådande omvärldsläget på grund av coronapandemin har styrelsen beslutat om en utdelning om 4,00 SEK.

Styrelsen föreslår till årsstämman att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp på fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1).

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Stockholm den 14 juli 2020

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2020-08-28   Årsstämma 2020 kommer att hållas på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 14.00
2020-10-23   Delårsrapport 1 april - 30 september 2020 
2021-02-04   Delårsrapport 1 april - 31 december 2020
2021-05-18   Bokslutskommuniké 1 april 2020 - 31 mars 2021

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473